ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะฯ ได้แก่

1. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะฯ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ การจัดทำคู่มือการศึกษาเพื่อให้นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษา

2. การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ของคณะฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์และระเบียบของมหาวิทยาลัย และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปรับทราบข้อมูล ตลอดจนการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในและภายนอกจุฬาฯ เช่น การจัดนิทรรศการทางวิชาการ งานเปิดบ้านพาณิชย์-บัญชี และงานจุฬาฯ-วิชาการ

3. การประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะฯ เป็นประจำทุกปี โดยประสานงานกับภาควิชาและหลักสูตรในการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. การพัฒนาคณาจารย์ โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนแหล่งทุน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคณาจารย์ ได้แก่ การให้ทุนผู้ช่วยเสริมการสอนให้กับอาจารย์ การสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และการสนับสนุนการเขียนตำราของคณาจารย์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นที่พัฒนาคณาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การให้ความรู้ทางวิชาการ และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เป็นต้น

5. การพัฒนาสื่อการสอนแบบ E-Learning ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นำ E-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน ทั้งการใช้เครื่อง Echo360 เพื่อช่วยบันทึกการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง และการประชาสัมพันธ์สื่อทางอินเตอร์เน็ต ทั้งเว็บไซต์ของฝ่ายวิชาการ ของคณะฯ และ YouTube Education ของคณะฯ เป็นต้น